1939 - 1941
Omezování práv Židů v Česko-Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-19411939
v průběhu roku 1939

· Židé vyloučeni ze všech spolků
· Židé nesmějí navštěvovat sportovní hříště ani jako diváci

LEDEN 1939

· Nařízení o pobytu emigrantů
· Přezkoumání občanství obyvatel, kteří je získali za první republiky
· V činné státní službě nesmějí být zaměstnány osoby židovského původu

BŘEZEN 1939

16. březen 1939: vyhlášen Protektorát Čechy a Morava

· Zákaz výkonu profese židovským advokátům
· Zákaz pracovat ve veřejné správě, ústavech a institucích
· Zákaz pracovat u soudů
· Zákaz pracovat ve školách
· Zákaz výkonu praxe pro lékaře "neárijského původu" ve všech zdravotních zařízeních
· Zákaz jakéhokoliv disponování hospodářskými podíly, pokud jsou úplně nebo částečně v židovských rukou

ČERVEN 1939

21. června 1939: na území protektorátu vstupují v platnost norimberské zákony

· Židům se zakazuje prodávat nemovitý majetek
· Židům se zakazuje prodávat hospodářské podniky a práva k nim
· Prodej cenností podléhá souhlasu protektora
· Právo ustanovit správce židovského majetku

ČERVENEC 1939

· Zákaz výuky židovských dětí na německých obecných a středních školách

SRPEN 1939

· Židům zakázáno navštěvovat hostince a kavárny v společném prostoru s árijci
· Zákaz návštěv vybraných veřejných místností
· Zákaz vstupu Židů na městské plovárny a veřejná koupaliště
· V nemocnicích, sanatoriích a chudobincích nesmí Židé požívat stejné místnosti s árijci

ZÁŘÍ 1939

1. září 1939: začátek druhé světové války

· Zákaz přístupu Židů do německých vysokých škol
· Povinnost okamžitě odevzdat rozhlasové přijímače
· Zákaz vycházení po 20. hodině

ŘÍJEN 1939

· Možnost propustit zaměstnané Židy k prvnímu v měsíci bez udání důvodu

LISTOPAD 1939

· Zřízeny vázané židovské účty, jimiž smějí Židé disponovat jen se souhlasem finančních úřadů
· Povinnost skládat nájemné a pachtovné na vázané účty
· Zavedena daň z vystěhování, která činí 25% veškerého majetku emigranta

PROSINEC 1939

· Právní zástupci, notáři a soudci jsou povinni u každého majetkového převodu uvést, zda nejsou na právním jednáni účastni Židé


1940
LEDEN 1940

· Všechny platby ve prospěch Židů musí být odváděny pouze na vázaný bankovní účet
· Naprosté vyloučení Židů z hospodářského života
· Židé nesmí řídit podniky, které byly převedené do árijských rukou

ÚNOR 1940

· Povinnost přihlásit stav majetku k 31. 12. 1939
· Židům zakázány návštěvy divadel a kin

BŘEZEN 1940

· Občanské legitimace Židů označeny písmenem J
· Židé musí uložit veškeré své cennosti do bankovní úschovy
· Všichni, kdo podléhají norimberským zákonům mají povinnost hlásit se u židovských náboženských obcí

KVĚTEN 1940

· Zákaz přístupu a pobytu Židů ve všech veřejných sadech a zahradách v Praze

ČERVENEC 1940

· Zákaz chování holubů Židy
· Zákaz používání nájemných aut Židy
· Zákaz jízdy Židů na parnících

SRPEN 1940

· Pro Židy stanovena nákupní doba od 11 do 13 a od 15 do16.30 hodin
· Zákaz přijímání židovských žáků do škol s českým vyučovacím jazykem
· Zákaz používání jídelních a spacích vagónů ve vlacích Židy
· Židům definitivně zakázán vstup do kaváren a restaurací, a to i v případě, že měly pro Židy vyčleněnu zvláštní místnost

ZÁŘÍ 1940

· Židům zakázán přístup do všech městských lesů v pražském obvodu
· Omezení dopravy v tramvajích. Židé smí jezdit jen posledním vozem soupravy, má-li tramvaj dvě plošiny. Má-li tramvaj jen jeden vůz jsou Židé z dopravy vyloučeni

ŘÍJEN 1940

· Nařízení o pronajímání uvolněných židovských bytů Němcům
· Pražští Židé nesmí dostávat poukázky na šaty

LISTOPAD 1940

· Židům zakázáno měnit bydliště a opouštět jeho obvod
· Všechny účty Židů budou přepsány na vázaný židovský účet majitele

PROSINEC 1940

· Židům zakázán přístup do některých ulic v centru Prahy


1941
LEDEN 1941

· Židům odňaty telefony
· Židům odebrán příděl jablek
· Židům je přikázáno odevzdat řidičské průkazy
· Židům je zakázáno navštěvovat autoškoly

ÚNOR 1941

· Židé jsou povinni vrátit rybářské lístky - zákaz rybaření

BŘEZEN 1941

· Zrušeny přeškolovací kurzy, které pořádá Židovská náboženská obec
· Židé nesmí dostávat poukázky na šaty

ČERVEN 1941

· Židé nesmějí dostávat příděly cukru
· Židé mohou k holiči pouze od 8 do 10 hodin

ČERVENEC 1941

· zpětný zákaz manželství i mimomanželského styku mezi Židy a říšskými státními příslušníky
· Židům je zapovězený přístup do všech lesů, včetně soukromých

SRPEN 1941

· Židům odebrány příděly luštěnin

ZÁŘÍ 1941

· Zákaz opustit bez policejního povolení obvod i obec
· Všem Židům od 6 let věku nařízená povinnost viditelného označení žlutou židovskou hvězdou
· Zákaz vstupu Židů do veřejných knihoven
· Zákaz veřejného provozování nebo reprodukování hudby židovských autorů

ŘÍJEN 1941

· Židům zakázáno kouřit tabák a obstarávat si tabákové výrobky
· Židé smí používat pouze nejnižší třídu vlaků
· Židé mají zakázáno odebírat holící mýdlo
· Zákaz poskytnout Židům ovoce a cukrovinky
· Zákaz prodat nebo darovat Židům marmelády a džemy
· Zákaz prodeje sýrů
· Zákaz prodat nebo darovat Židům ryby, drůbež nebo zvěřinu
· Zákaz prodeje nebo darování zbylého majetku
· Židé ztrácejí nárok na plat v době nemoci, na nemocenské příplatky, na rodinné příplatky
· Židé ztrácejí nárok na placenou dovolenou
· Židé ztrácejí nárok na příplatek za práci přesčas, o nedělích a svátcích
· Židé smí být zaměstnáni pouze ve skupinách, odděleně od ostatních zaměstnanců
· Židé nesmí být vyučeni v oboru

LISTOPAD 1941

24. listopadu 1941: příjezd prvního transportu, tzv. komanda výstavby, do Terezína

· Židé nesmí odebírat cibuli
· Nemajetní Židé se musí povinně hlásit na ústředny
· Židé mají zakázáno používat autobusy s výjimkou válečních invalidů a slepců
· Naprostý zákaz používání trolejbusů ŽidyAll images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design