2. FÁZE PROJEKTU - VÝZVA ŠKOLÁM


Pocta dětským obětem holocaustu
navazuje na projekt Zmizelí sousedé (je II. fází projektu Zmizelí sousedé)


Stejně tak jako projekt Zmizelí sousedé nabízí mladým lidem ve věku 12 - 18 let samostatnou práci (dlouhodobý projekt, který může procházet napříč předměty a přispět k tvorbě kurikula školy). Jde o vyhledávání příběhů lidí, kteří žili před 2. světovou válkou v harmonii s okolím, a přesto se jich mašinérie totality bolestně týkala.

Projekt Pocta dětským obětem holocaustu však stanovuje trochu odlišná základní obsahová kritéria. Jeho cílem je zabývat se židovskými žáky a studenty převážně té školy, kterou studenti a žáci navštěvují, nalezené informace a poznatky prezentovat vlastní třídě, škole a co nejširší veřejnosti zpracované ve formě výstupu v co největší míře autorském. Studenti hledají jména a pokud možno tváře mladých lidí (základní informace jsou většinou ve výročních zprávách konkrétních škol v daném regionálním archivu). Studenti mohou ve školních dokumentech zjistit, že v roce 1940 byla náhle ukončena školní docházka některých studentů, kteří zmizeli většinou z rasových důvodů ze školních lavic, za pomoci svědectví prarodičů a jejich vrstevníků najít fotografie a dokumenty a vytvořit tak návrh pamětní desky (v digitálním zpracování). Na základě pátrání po zmizelých židovských studentech - kamarádech jejich prarodičů se vrací školám jejich historická identita a dnešním studentům utajená tvář jejich školy v minulosti.
V této fázi projektu studenti vytvářejí svůj vlastní projekt. Můžeme pomoci zejména na počátku pátrání a na konci s finální grafickou podobou a digitalizací tak, aby bylo možné výsledky jednotlivých škol propojit do jedné výstavy. Jakmile jsou práce v digitalizované podobě, mohou být také trvale umístěny ve škole nebo kulturním či vzdělávacím zařízení v místě. Pro ukázku přikládáme fotografii vznikající práce skupinky z Obchodní akademie v Chotěboř v roce 2004, Letohradu 2005 a Česká Třebová 2006.

Ve výstupech projektu může jít o panel, webovou stránku, tisk a prezentaci postupů a výsledků projektu. Účast v celostátním projektu nebrání vzniku místního, "Vašeho" projektu, sborníku, brožurky, výstavy.

Panel: Tento základní panel, jehož vznik je vhodné s námi konzultovat, aby se dal případně propojit s celkovou národní nebo regionální výstavou, můžeme finančně podpořit. Podmínka projektu je dlouhodobé umístění výsledků Vaší práce ve škole nebo kulturním zařízení v obci.

Web: Výsledky vaší práce rádi umístíme na webových stránkách www.poctastatecnym.cz www.zmizeli-sousede.cz i www.holocaust.cz.

Tisk doprovodných textů: Jsou-li splněny parametry (zejména základní - jde o dlouhodobou autorskou práci žáků, studentů), podporujeme tisk prací v rámci našich možností odborně, redakčně i finančně na základě smlouvy o spolupráci a vzájemné propagaci. Letáčky a brožurky vznikají logicky jako pracovní a doprovodný materiál.

Prezentace: Prezentace studentů - je možná na: seminářích pro učitele vedených Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze (VKC ŽMP), Památníkem Terezín, Magistrátem hlavního města Prahy, na mezinárodní úrovni v rámci evropských projektů. Můžeme zajistit prezentaci, nikoli však finanční podporu na cestovné a ubytování.
Od roku 2006 se výstava překládá do angličtiny, vyrábí v kopiích pro putování mimo ČR.
V červnu 2006 vystavena v Českém centru ve Varšavě, v roce 2006-7 putuje po USA..

Projekt je koordinován Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze (Miroslava Ludvíková). Je podporován metodicky, organizačně a finančně občanským sdružením Zapomenutí (Mgr. Marta Vančurová, martavan@gmail.com).

Pro přihlášení do projektu je vhodné vyplnit a zaslat přihlášku umístěnou na webových stránkách projektu. Přihlášené projekty můžeme podpořit na základě grantů, o které průběžně žádáme, pokud splňují parametry dlouhodobého autorského studentského projektu (viz metodika Zmizelí sousedé). Podporujeme zejména velkoplošný tisk panelů - pamětních desek těch skupin, které usilují o tisk dalších materiálů a jsou ochotny aktivně se spolupodílet na prezentaci aktivit.

Ve VKC ŽMP lze získat zdarma proti podpisu:
- plakátky k výstavě Zmizelí sousedé
- metodiku - motivační materiál projektu Zmizelí sousedé
- ukázky z brožurek některých škol
- na emailu martavan@gmail.com se lze přihlásit do projektu, získat vstupní informace
a objednat některou z výstav jako motivační (viz www.zmizeli-sousede.cz, nabídka výstav a harmonogram)

Kontakt pro objednání doprovodných a motivačních pořadů:
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze,
Maiselova 15, Praha 1

3. patro


All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design