PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
ZMIZELÍ SOUSEDÉ - PŘEDBĚŽNÁ DOHODA O ÚČASTI NA PROJEKTU
(Víme, že na začátku projektu nemůžete vyplnit vše, nutné je zejména vyplnění bodů označených tučně)


1. Je v nejbližším okolí Vaší školy nějaká tabule na památku obětí zaměřená na toto období?

2. Byla vydána místní publikace, nebo jsou tito zmizelí židé zmíněni v městských či obecních kronikách?

3. Máte k dispozici seznam obětí z Vašeho místa?

4. Našli jste jména svých zmizelých z tohoto období v Pinkasově synagoze nebo v Terezínské pamětní knize?

5. Lze vypátrat almanachy a kroniky vaší školy v regionálním archivu? V případě, že ano, jak tento fakt využijete ve prospěch vašeho projektu?

6. Můžete pro projekt využít informace z místního stavebního úřadu, obecního úřadu (dobové vyhlášky, dopisy emigrantů), regionálního archivu?

7. Můžete zprostředkovat studentům setkání s místním kronikářem, pamětníkem, nejlépe jedním z prarodičů atd.? Máte již kontakt, nebo potřebujete pomoc? Budete rozhovory nahrávat? Ověřovat?

8. Uveďte velikost a věk skupiny, plánovanou délku a harmonogram projektu.

9. Jak budete studenty motivovat a přibližný harmonogram projektu.
· filmy a literatura o mladých lidech žijících v té době (stručný seznam v metodice)
· přípravou materiálů (kopie archivních materiálů nejlépe z regionálního archivu, úryvků novinových článků, výzev a zákazů, jiných materiálů) - můžete zrealizovat návštěvou VKC ŽM (pořad Holocaust v dokumentech)
· cestou do míst, kde se události odehrávaly (VKC ŽM, Památník Terezín, jiné)

10. Plánujete nějaký výstup a případně spolufinancování výstupů?
· Vytvořit panel nebo výstavu, případně doprovodné aktivity
· Web-site, sborník, časopis, námět pro film, amatérský film
· vytvořit upomínkovou tabuli nebo jiný památník (upřednostňujeme nejen jména, ale také příběhy a fotografie - jsou-li dostupné)
· jiné

11. Společenská odezva na práci žáků a studentů - můžete pro ni něco udělat ve spolupráci s místními kulturními organizacemi, případně obcí? Ano Ne (uvítáme stručný popis)

12. Máme zájem prezentovat výsledky našeho projektu u příležitosti (Centrální a místní prezentace se vzájemně nevylučuje, naopak)
    a) Den židovské kultury (na začátku září), Den vzpomínek na oběti holocaustu (27. ledna), jiné
    b) Na seminářích pro učitele v Památníku Terezín
    c) Jiné příležitostné akce po dohodě s centrálním koordinátorem projektu
    d) V místě a) společně s hlavní výstavou o projektu
        A) společně s jinou výstavou (pokud možno, uveďte svou představu)
        B) samostatně

13. Volím postup (prosíme doplňte o případné odlišné postupy):
    a) Návštěva nejbližších památných míst, VKC ŽMP, Památníku Terezín, zpracování projektu, společná výstava nebo naopak
    b) Výstava o projektu jako inspirace pro studenty a teprve pak návštěvy památných míst a vlastní realizace projektu (výstavu je možno domluvit na martavan@gmail.com)

14. Můžete (máte nápad jak) nějak zaznamenat případnou změnu postojů studentů a společenskou prospěšnost (či naopak) projektu?

15. Certifikát: zasláním této předběžné přihlášky do projektu beru na vědomí, že účastníci - studenti mohou získat za účast na projektu certifikát. Certifikát však není povinností Židovského muzea ani o.s. Zapomenutí a účastníci jej obdrží jen, jsou-li splněna základní kriteria projektu a pokud alespoň jednou svůj projekt veřejně a samostatně prezentují (je vhodné umožnit jim prezentaci před třídou, školou a pak na akcích, na které po dohodě zveme aktuální skupiny).


info o autorských právech:
Židovské muzeum v Praze je majitelem ochranné známky projektu Zmizelí sousedé. K projektu nabízí zejména jednotlivé pořady, nebo celý cyklus, odborné konzultace,prezenční knihovnu, počítačovou laboratoř a materiály.
Občanské sdružení Zapomenutí spolupracuje se Židovským muzeem jako metodický a manažerský koordinátor na základě smlouvy o spolupráci. Koordinuje putovní výstavu, vyhledává nové skupiny, komunikuje s nimi a vytipovává a spolufinancuje nové výstupy. Zajišťuje možnosti prezentací na jednotlivých akcích.
Výstupy (web, panely, brožurky) jsou autorským dílem jednotlivých účastníků projektu. Mohou obsahovat ve svém názvu název Zmizelí sousedé, pokud svůj projekt od ostatních odliší místním označením (např. Liberečtí zmizelí sousedé). Doporučujeme, aby měl vedoucí skupiny brzy po zahájení projektu souhlas zákonných zástupců jednotlivých účastníků s uveřejněním jména a fotografie autora a užitím autorského díla nebo jeho části pro projekt .....tí zmizelí sousedé.
Osvědčila se následující forma spolupráce: Učastníci informují o průběhu projektu a plánovaných krocích a výstupech (jen pokud jsme dlouho předem informováni a je-li nám poskytnut materiál, můžeme na projekt hledat a žádat finanční podporu). Sami pak v případě výstupů zodpovídají za jejich výslednou podobu. V případě tisku sami jako zákazníci komunikují s tiskárnou, (nejlépe místní) kontrolují potřebný počet náhledů a jsou zodpovědni za případné chyby. Tyto autorské výstupy jednotlivých skupin (brožurky, sborníky) v převážné míře distribuuje opět VKC ŽM na svých seminářích dalším školám (a propaguje tak zároveň s projektem práci Vaší školy). Část se přenechává dle vzájemné dohody (bývá to 20-30 procent z nákladu většinou 2 000 ks) škole pro propagační potřeby školy v daném místě.
Vyjímkou jsou jen panely, pokud je plánována společná výstava, pak účastníci odevzdávají grafický návrh, naskenované materiály, jsou autory jednotlivých panelů, autorem koncepce výstavy je Židovské muzeum.

Změnám jsou obě strany otevřeny.

Účastníci souhlasí s uvedením koordinátorů projektu a kontaktů na ně - Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea a občanské sdružení Zapomenutí - jako zastřešujících organizací včetně jejich log a případných sponzorů tisku konkrétních materiálů, které případně budou publikovat.
Text se mění v závislosti na sponzorech, rádi ho připravíme a elektronicky zašleme.

S podmínkami projektu předběžně souhlasím a přihlašuji skupinu ............(název) do projektu ....tí Zmizelí sousedé (pracovní název).

Jméno:
Škola:
e-mail:
telefon:

Vyplněním alespoň bodů označených + a zasláním na emailovou adresu níže uvedenou, jste zaregistrováni jako účastníci projektu Zmizelí sousedé.

Zašlete na: martavan@gmail.com

Děkuji a těším se na další spolupráci,
Marta Vančurová

All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design